Hvad betyder DDP

Leveringsbetingelsen DDP står for Delivered Duty Paid (på dansk: leveret frit fortoldet) og betyder, at det er sælger, der står for alle omkostninger forbundet med forsendelsen af den købte vare, indtil denne bliver leveret hos køberen.

I den moderne verden sælger langt de fleste online-shops på DDP-vilkår, altså hvor at de som sælger håndterer alle omkostningerne forbundet med forsendelsen af de varer, som deres kunder køber. For kunder, både B2C og B2B, opleves det som nemt og som at man handler lokalt. Det giver en god kundeoplevelse, idet sælger tager sig af alt det administrative bøvl.

Med den stigende internationalisering og den nemme adgang til udenlandske webshop, stiger antallet af udenlandske kunder som ønsker at handle hos danske online-forhandlere. Det bliver samtidig også nemmere for virksomheder at markedsføre sig på udenlandske markeder, da det er nemt for dem at levere til deres nærmarkeder, såsom Tyskland, England, Norge og Sverige fra deres lager i Danmark. Det stiller dog de danske online-forhandlere overfor nye udfordringer. Efter Brexit er der kommet flere udfordringer ved at servicere internationale kunder fra den danske webshop. UK, Norge samt Schweiz er nemlig ikke medlem af EU, hvilket betyder at de forsendelser der sendes fra eksempelvis Danmark, skal fortoldes når de når grænsen til landet de skal leveres i, UK, Norge og Schweiz.

Det betyder også, at der er en ekstra omkostning forbundet med at købe varer i UK, Norge og Schweiz idet kunden i de lande bliver opkrævet told og importmoms for de varer som købes i udlandet. Alternativt kan man som sælger vælge selv at påtage sig den omkostning, som er told og importmoms. Dette er dog et dyrt og besværligt alternativ som ikke kan betale sig for langt de fleste virksomheder, fordi det er en for stor omkostning i forhold til hvad indtjeningspotentialet er

Men hvad gør man så hvis man ønsker at servicere kunder i UK, Norge og Schweiz på samme vilkår som kunder i andre europæiske lande? Her kan man som sælger vælge at lade sig momsregistrere i det land, man ønsker at sælge til. På den måde kan virksomheden nemlig sælge på DDP-vilkår uden at skulle bekymre sig om at betale moms, som blot ville være en ekstra omkostning for dem. Ved at have en momsregistrering kan man nemlig, som udenlandsk virksomhed sælge på lokale vilkår, og derved sælge på DDP vilkår til det britiske, norske og schweiziske marked.

TIMEVAT har hjulpet over 500 kunder med at udføre dette DDP set-up i UK, Norge og Schweiz, hvor det for langt de fleste har betydet at de har kunne udvide deres marked, og derved også deres indtjening i det pågældende land. Hvis dette kunne være interessant for jer, kan TIMEVAT hjælpe jer med alt forbundet med at skulle sælge på DDP-vilkår til disse lande.

Er du interesseret i at høre mere, så er du meget velkommen til at kontakte os på telefon +45 7021 3000 eller på vores mailadresse som er info@timevat.com

Din foretrukne momsspecialist på Amazon

Ring og fortæl om din forretning og de muligheder, som du søger i på Amazon FBA i Europa.
Så skræddersyr TIMEVAT løsningerne til dig.