Toldoplag

Der er en række fordele ved at bruge et toldoplag, når du importerer varer til Danmark. Den største og mest åbenlyse fordel er, at man kan undgå at betale told og moms på sine varer førend de tages i brug / indfortoldes. Nogle virksomheder importerer store varemængder, og andre importerer varer med høje toldsatser. Toldoplaget er derfor en meget fordelagtig løsning når virksomheden gerne vil sikre et positivt likviditetsflow eller hvis varerne skal videre ud af Europa igen.  

Der kan også være en gevinst for de virksomheder, som videresælger varerne inden for EU. De skal ganske vist betale told og moms, når varerne sælges. Men nøgleordet i den sætning er netop ”når”. Ved toldoplag betales der ikke told og moms, når varerne indføres i Danmark, og ej heller imens varerne står stille på lageret. Told og moms skal først betales, når varerne fraføres toldoplaget. Det giver virksomheden en stor frihed i beslutningen om, hvornår told- og momsafgifterne skal betales.

Der er selvfølgelig en større økonomisk fordel ved at bruge et toldoplag til varer, der er høj told på. Hvis en vare har en meget lav toldsats, kan det typisk ikke betale sig at have et toldoplag. Tøj er en af de varer, der har den højeste toldsats – den ligger tit på 12%. Det kunne også være keramik, hvor der ofte er antidumping på, og hvor den samlede toldsats kan komme helt op på 48%.

Hvordan får jeg et toldoplag?

Et toldoplag er betegnelsen for et bestemt område, som er godkendt af Toldstyrelsen til opbevaring (oplagring) af varer. Det kan være et enkelt lokale, en bygning eller et udendørs areal. I visse sammenhænge kan det være nok at selskabet på korrekt vis kan redegøre for toldoplaget i sit regnskab. Det er dog af vigtigste betydning at selskabet kan sikre, at Toldstyrelsen kan udføre kontrol, når de vurderer, at det er nødvendigt. Varer som opbevares under toldoplag er fritaget for told, moms og afgifter. Et eksempel herpå er:

  • Hvis de importerede varer oplagres, indtil de skal videresælges inden for EU, skal der først betales told og moms, når varerne fraføres toldoplaget

Det vil altså sige, at man som virksomhed helt kan undgå at betale told og moms, hvis man har i sinde at eksportere varerne til et land uden for EU. Det er dog ikke en proces, som man bare tilgår, når man har lyst. Det kræver en godkendelse fra Toldstyrelsen. Toldstyrelsen giver selskabet bevilling at oplægge varerne på toldlager. Der findes henholdsvis to former for bevillinger / tilladelser til toldoplag:

En importerende virksomhed kan altså godt opnå tilladelse til at oplægge varer på sit eget, private lager. Det kræver dog, at en række regler overholdes. Reglerne er som følger:

  • Der skal føres et præcist regnskab over varerne på toldoplaget
  • Varer med EU-status (det vil sige varer, som er udvundet, høstet eller produceret i EU eller importerede varer, hvorpå der allerede er betalt told og afgifter) skal enten fysisk eller regnskabsmæssigt holdes adskilt fra varer, der ikke har EU-status
  • Varer på toldoplaget må ikke behandles eller forarbejdes, mens de ligger på lageret (medmindre der er tale om sædvanlige behandlinger, som tjener til at sikre varens bevarelse eller forbedre deres udseende eller handelskvalitet – eller hvis der er tale om forberedelse til distribution eller videresalg), medmindre virksomheden har tilladelse til forædling
  • Der skal stilles sikkerhed for toldskylden
  • Lokalerne skal være godkendt af Toldstyrelsen
  • Toldstyrelsen skal have adgang til at kontrollere varer oplagt på toldoplag og det tilhørende regnskab.

Selskabet har også mulighed for at benytte en ekstern logistikudbyder, der allerede har en bevilling til toldoplag. På den måde får selskabet oplagt sine varer uden selv at søge om en bevilling fra Toldstyrelsen. Det er dog stadig selskabets ansvar at sørge for, at varer på toldoplaget ikke fjernes uretmæssigt, og at reglerne for toldoplag overholdes. Herudover skal selskabet give den eksterne logistikudbyder adgang til oplysninger om hvilke varer (art, kolli og mængde), der er oplagt på toldoplaget. Selskabet skal ligeledes kunne fremvise toldangivelser om henførsel til og fraførsel fra toldoplaget (indførsel og udførsel). Dette giver logistikudbyderen mulighed for at registrere varers ankomst til- og afgang fra lagerfaciliteterne. (Der skal altid indgives en toldangivelse til Toldstyrelsen, når man ønsker at tilføre- og fraføre varer til/fra et toldoplag).

Ønsker selskabet selv at have en bevilling til at oplægge varer på sit eget toldoplag, så kontakt TIMEVAT, der kan rådgive og hjælpe med hele ansøgnings- og godkendelsesprocessen.

Hvis du har behov for at behandle de varer, der importeres fra et tredjeland, kræver det en anden type bevilling. Udover en tilladelse til toldoplag, kræver det en tilladelse til aktiv forædling.